Hoogwaardige meststoffen winnen uit digestaat

Het restproduct digestaat wordt bij Antonides Wadstroom in Holwerd (Fr.) gebruikt voor het terugwinnen van mineralen. Deze unieke toepassing biedt kansen.
Antonides Wadstroom heeft in Holwerd (Fr.) een biogasinstallatie met een capaciteit van 1230 kW. Sinds kort wordt de fosfaat en de stikstof uit het restproduct digestaat er grotendeels teruggewonnen. Dat gebeurt volgens een innovatieve techniek, die voor het eerst op boerderijschaal in Nederland wordt toegepast.
De jaarlijkse input van de biogasinstallatie bedraagt 30.000 ton mest en co-producten. Na het vergisten blijft 25.000 ton digestaat over. Dit product wordt gescheiden in twee fracties. De dikke fractie (5.000 ton) wordt afgevoerd en gebruikt voor de productie van organische mestkorrels. De dunne fractie (20.000 ton) wordt benut voor het terugwinnen van mineralen.

Kalk ontrekt mineralen
Het ontrekken van mineralen uit het digestaat gebeurt met behulp van kalk, geleverd door het Belgische Lhoist. Dit natuurlijke product wordt gemengd met water tot een kalkmelk en vervolgens aan de dunne fractie toegevoegd. Met behulp van machinetechniek van Byosis wordt een groot deel van de aanwezige mineralen teruggewonnen. Een zogenoemde decanter scheidt het digestaat in een fosfaatrijke meststof (2.000 ton, 35% droge stof) en een fosfaatarme dunne fractie (18.000 ton). Deze tonnages zijn gebaseerd op de eerder vermelde inputstroom. In de dunne fractie resteert circa 25% van de stikstof, slechts 20% van het fosfaat en 78% van de kalium van de inkomende voeding.

Kosten van energie uit biogas drukken
Melkveehouder Frans Antonides is samen met Gjalt de Haan eigenaar van coöperatie Antonides Wadstroom. Antonides is enthousiast over de toepassing van de nieuwe techniek op zijn bedrijf. Vooral het terugwinnen van fosfaat biedt volgens hem kansen. “De inputkosten van onze biogasinstallatie zijn de laatste jaren flink gestegen. De stroomprijs is daarnaast gedaald. Het nabehandelen van digestaat moet ons helpen weer zwarte cijfers te schrijven. Ik ben hoopvol gestemd.”

Kostenplaatje
Antonides Wadstroom rekent € 10 per ton mest (input vergister) voor de aanschaf en vaste kosten van het nabehandelen van digestaat. De TKI-subsidie van RVO bedraagt 45% van de investering. De ontwikkeling van de mestmarkt is bepalend voor de terugverdientijd. Frans Antonides gaat ervan uit dat de afvoerkosten van de dunne fractie dalen van € 20 naar een uitrijdtarief van hooguit € 5 per ton. Antonides wil als regionale mestverwerker de capaciteit van zijn installatie volledig benutten. Daarbij hoort een nader te bepalen ingangstarief.

Afzetkansen in de regio
Het gebruik van digestaat uit vergisting van dierlijke uitwerpselen is als meststof aan dezelfde regels gebonden als andere dierlijke mest. De hoogwaardige meststoffen van Antonides Wadstroom mogen vooralsnog niet ingezet worden als kunstmestvervanger.
De fosfaatrijke meststof wordt afgezet in het buitenland. Voor de afvoer van de dunne fractie ziet Antonides kansen in de regio. “Bij het gebruik van dierlijke mest is fosfaat voor akkerbouwers de beperkende factor. Onze dunne fractie digestaat is uitermate geschikt voor de aardappelteelt en de maisteelt op derogatiebedrijven, met name vanwege het hoge kaliumgehalte”, zo zegt hij.
Kijk voor een fotoreportage op www.boerderij.nl

Bron: Boerderij Vandaag

Artikel Boerderij 2017 Feb