Ammoniumsulfaat

Ammoniumsulfaat, met de chemische formule (NH4)2SO4, is een binding tussen zwavelzuur en ammonium. In vaste vorm is dit een wit poeder of witte korrels, maar het is goed oplosbaar in water. Waterige ammoniumsulfaat wordt ondermeer geproduceerd in stalwassers, bijvoorbeeld in varkensstallen. Dit wordt ook wel spuiwater genoemd.

Meststof
Spuiwater is door de Nederlandse overheid erkend als (anorganische) stikstofmeststof en valt binnen de totale gebruiksnorm voor stikstof. Dit maakt het spuiwater een waardevolle vloeibare meststof binnen de landbouw.
In spuiwater is de stikstof in ammoniumvorm aanwezig. In de bodem wordt het omgezet in nitraat. De omzetting naar nitraat is afhankelijk van de bodemtemperatuur, bij 5°C is dat ongeveer 6 weken, bij 20°C is dat ongeveer een week. Zolang ammonium niet is omgezet naar nitraat zal het niet uitspoelen. Waar de meeste gewassen alleen stikstof kunnen opnemen in de vorm van nitraat, kunnen maïs en gras ook ammoniumstikstof opnemen. Spuiwater is dus erg geschikt voor het bemesten van maïs- en grasland.

Zwavel (S) in het spuiwater is een elementair bestanddeel voor planten en in voldoende hoeveelheid zorgt het voor een verbeterde stikstofbenutting en eiwitvorming. Maar een overschot aan zwavel kan leiden tot verzuring van de bodem. Het zwavelaandeel in spuiwater is de beperkende factor van spuiwater als meststof. Bij de aanwending van spuiwater moet verbranding van gewas worden voorkomen. De aanwending van spuiwater kan direct (puur) worden toegediend via spaakwielbemesting of gemengd met mest via mestinjectie.

ByoFlex®
De gaswasser in het ByoFlex proces produceert een pH neutraal spuiwater met stikstofgehalte van ongeveer 8% van het gewichtspercentage. Het heeft daarmee een veel hoger stikstofgehalte dan het spuiwater uit luchtwassers van varkensstallen dat gemiddeld tussen de 3 – 5% ligt.
Door het hoge stikstofgehalte, geen verlies door uitspoeling en het feit dat de stikstof in de grond langzaam beschikbaar komt, is het spuiwater uit het ByoFlex proces een zeer waardevolle vloeibare meststof.

Afzetmarkt
De markt voor spuiwater begint zich in Nederland te ontwikkelen waarbij de waarde per ton spuiwater afhangt van het stikstof gehalte en de transport afstand. Voor een product met een hoog stikstofgehalte van 8% kan in het seizoen (februari – september) 20-30 €/ton betaald worden. Daarmee is het fors goedkoper dan toediening van ammoniumsulfaat in korrelvorm.