Biomassaverwerking

Biomassa is een schaars middel en wordt steeds duurder. De rentabiliteit van de verwerking van biomassa, of die nu geteeld wordt (zoals mais of tarwe) of gaat om reststromen (die zetmeel of suikerhoudend zijn) is afhankelijk van de kostprijs en verkrijgbaarheid. Subsidies, speculatie, geopolitieke invloeden en oogstopbrengsten verstoren de markt en leiden tot grote prijsfluctuaties. Byosis heeft met ByoSense een systeem ontwikkeld, waarmee op boerderijschaal, met biomassa uit de regio, een zo hoog en nuttig mogelijke toegevoegde waarde gehaald wordt.

Het ByoLogic-systeem kan toegevoegd worden aan een ByoSense-systeem of ‘stand-alone’ ingezet worden. Met deze technologie wordt het buitengewoon aantrekkelijk om lastig afbreekbare biomassa (met een hoog lignocellulose-gehalte) geschikt te maken voor een snelle ontsluiting in een biogasproces. Dit zijn bij uitstek GFT-stromen of reststromen uit landbouw, natuurbeheer en industrie.